1 Created with Sketch.

Organisatie

Directie
De directeur leidt de school en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij onderhoudt contacten met de ouders en stuurt het onderwijskundig beleid.

Het managementteam
Het managementteam bestaat uit de onderbouw- en de bovenbouwcoördinator, de intern begeleider en de directie. De bouwcoördinatoren geven leiding aan de betreffende bouw (onderbouw is groep 1 t/m 4, bovenbouw is groep 5 t/m 8).

Groepsleraar
De groepsleraren geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Intern begeleider
De intern begeleider (juf Bibi) organiseert de afstemming van het onderwijs voor de groep kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen kinderen zijn die problemen ondervinden in het verwerken van de leerstof of kinderen die hun leerproces kunnen versnellen of behoefte hebben aan verdieping. De intern begeleider onderzoekt en heeft contacten met externe instanties, ouders en onderwijsgevenden.

Interne contactpersoon
Indien kinderen hinder hebben van gedrag van andere kinderen of van volwassenen, dan kunnen zij dit melden bij de interne contactpersoon (juf Elfriede). De contactpersoon zorgt dan voor de juiste hulp.

Inhoudelijke coördinatoren
Voor rekenen, taal/lezen en ICT heeft de school aparte coördinatoren.
Tevens zijn enkele leerkrachten en onderwijsassistenten belast met extra zorgtaken.

Bedrijfshulpverleners
Dit zijn leerkrachten die gecertificeerd zijn om de ARBO-wet uit te voeren. Zij zorgen voor de veiligheid in school.

Vakleraren
Wij hebben leerkrachten voor Christelijk godsdienstonderwijs (juf Larissa) en humanistisch vormingsonderwijs (juf Susan).

Niet onderwijzend personeel
De Omnibus beschikt over een administratief medewerkster (juf Lijda) en een conciërge (meester Etienne).